La Junta

La Junta directiva de l’entitat, elegida en l’Assemblea Extraordinària de socis el 15 de gener del 2022, està integrada per:

  • President: Antoni Civit Fons
  • Vicepresident: Enric Carafí Morera
  • Secretària: Montserrat Farreras Gisbert
  • Tresorer: Miquel Aguilella Pérez
  • Vocals: Montserrat Julià Torné, Dani Subirana Miquel, Jordi Planas Vilaseca i Salvador Ullé Catasús
  • Representant de l’Ajuntament de Gelida: Montserrat Rovira Casadevall (Regidora de Cultura, Escola de Música, Cooperació i Entitats)
  • Representant de la parròquia de Sant Pere de Gelida: Mn. Jordi Tres i Bosch

D’acord amb el que disposen els estatuts de l’AACG és funció de la Junta directiva programar i dirigir les activitats socials i portar la gestió administrativa i econòmica de l’entitat, sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General el pressupost anyal d’ingressos i despeses, així com l’estat de comptes de l’any anterior.